Công báo  
 Số 05 + 06           Năm 2020 Ngày 07 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. 02