Công báo  
 Số 21 + 22           Năm 2019 Ngày 03 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019. 02
12-07-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 74
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thống nhất điều chỉnh bổ sung chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0 - Km15. 79
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 trở về trước. 82
12-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 105
12-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2020. 113