"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 02 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011. 03
13-12-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013. 05
13-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 26
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013. 49
13-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
13-12-2012 Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
13-12-2012 Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 64
13-12-2012 Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
13-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 69
13-12-2012 Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 71
13-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. 73
13-12-2012 Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. 76
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020. 83
13-12-2012 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 99
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2012 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012. 103
56,188,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner