"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2013 Ngày 25 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND-VX ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 03
26-02-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An. 07
22-03-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Nghệ An. 10
25-03-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán NSNN năm 2011 tỉnh Nghệ An. 26
07-03-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
12-03-2013 Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
13-03-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND-VX về tăng cường quản lý hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2013 Quyết định số 564/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030. 51
07-02-2013 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban quản lý các dự án xây dựng công trình Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 65
14-03-2013 Quyết định số 856/QĐ-UBND-VX phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020”. 71
15-03-2013 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020. 82
01-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật năm 2013. 91
04-03-2013 Thông báo số 78/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2013. 93
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-02-2013 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 98
22-03-2013 Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 99
56,188,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner