"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2013 Ngày 26 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
08-07-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 về việc quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 33
13-07-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 4 Chương II Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh. 37
17-07-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
08-07-2013 Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2013 Quyết định số 2624/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. 52
25-06-2013 Quyết định số 2627/QĐ-UBND-VX về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020. 58
26-06-2013 Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 70
02-07-2013 Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu cá tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 78
16-07-2013 Quyết định số 2997/QĐ-UBND-NN phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi trọng điểm tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 86
05-07-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 94
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-06-2013 Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
14-07-2013 Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 104
15-07-2013 Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức. 105
16-07-2013 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 106
22-07-2013 Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 107
56,188,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner