"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2013 Ngày 05 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2013 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
17-07-2013 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 05
17-07-2013 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về Bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 08
17-07-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. 10
17-07-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V. 11
17-07-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND về mức chi mức hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 13
17-07-2013 Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. 15
17-07-2013 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 17
17-07-2013 Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020. 19
17-07-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20
17-07-2013 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
17-07-2013 Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 26
17-07-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
26-07-2013 Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
29-07-2013 Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 64
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2013 Quyết định số 3029/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012 - 2015. 67
19-07-2013 Quyết định số 3101/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 73
29-07-2013 Quyết định số 3278/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. 78
30-07-2013 Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. 85
27-07-2013 Thông báo số 361/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2013. 96
56,188,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner