"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2013 Ngày 03 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền để làm nhà ở trước ngày 01/7/2004 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
19-09-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. 17
23-09-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND về việc Quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 26
26-09-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ban hành quy định mức chi, quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An. 28
28-09-2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 39
30-09-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. 40
27-09-2013 Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe máy điện, xe đạp máy và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2013 Quyết định số 4104/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
18-09-2013 Quyết định số 4157/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Phát triển kinh tế rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 54
19-09-2013 Quyết định số 4181/QĐ-UBND-VX về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An. 68
19-09-2013 Quyết định số 4183/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: Phát triển cao su tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 76
19-09-2013 Quyết định số 4184/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Phát triển chè tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 84
30-09-2013 Thông báo số 479/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2013. 91
56,189,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner