"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới thương mại miền Tây Nghệ An giai đoạn 2006-2010. 03
17-08-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An" giai đoạn 2006-2010. 29
17-08-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2010. 39
17-08-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý. 45
21-08-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại Nghệ An. 98
21-08-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số quy định đặc thù. 105
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. 106
56,309,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner