"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 01 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: "Nâng cao hiệu quả khai thác thuỷ sản giai đoạn 2006-2010". 03
22-08-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: "Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010". 22
22-08-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: "Phát triển chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Nghệ An giai đoạn 2006-2010". 47
22-08-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: "Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá tỉnh Nghệ An giai ". 74
24-08-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về mốt số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An. 92
29-08-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND về quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Nghệ An. 98
30-08-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế Công tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 103
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007. 107
25-08-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2006. 111
56,310,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner