"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 01 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An". 03
02-10-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. 09
02-10-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung giá tính thuế tài nguyên. 15
09-10-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phối hợp hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 16
10-10-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hạ tầng giao thông Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 32
10-10-2006 Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hạ tầng giao thông miền núi Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 53
16-10-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 62
16-10-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 89
16-10-2006 Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 110
19-10-2006 Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND về việc ban hành ban hành Quy định về xuất bản phẩm được Nhà nước hỗ trợ, trợ giá, đặt hàng, hỗ trợ mua bản quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 134
24-10-2006 Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển du lịch Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 139
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2006 Quyết định số 3881/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của tỉnh Nghệ An. 157
26-09-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 158
03-10-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2006. 162
12-10-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 164
24-10-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 167
27-10-2006 Thông báo số 336/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2006. 171
56,311,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner