"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 25 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế mẫu thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
02-05-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ban hành Hương ước, quy ước mẫu của các làng, bản, thôn, khối, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
02-05-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 9, Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của UBND tỉnh quy định về xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ. 24
03-05-2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 4, Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 05n/5/2005 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An. 25
03-05-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, khắc dấu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo cơ chế “một cửa” liên thông. 26
04-05-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
07-05-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 38
08-05-2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2006 g- 2015". 41
11-05-2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. 75
15-05-2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 23/02/2007 của UBND tỉnh). 77
17-05-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thuỷ sản Nghệ An. 79
18-05-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 85
21-05-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 89
21-05-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 99
08-05-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007 trong ngành giáo dục và đào tạo. 102
56,252,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner