"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
07-06-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: "Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010". 08
07-06-2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển Thủy lợi miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010". 32
07-06-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển Thủy lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2010". 50
07-06-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 12 Quyết định số 07/2006/QĐ.UBND ngày 18/01/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa. 71
25-05-2007 Thông báo số 147/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2007. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2007 Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vận động đầu tư năm 2007 và gối đầu cho các năm tiếp theo. 83
17-05-2007 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 86
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-05-2007 Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 91
56,254,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner