"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 15 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
13-06-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 160-TB/TU ngày 10/10/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
14-06-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung về công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
05-07-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
05-07-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 50
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-05-2007 Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động truyền thông, giáo dục sức khoẻ nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2007 - 2010. 56
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-06-2007 Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 64
13-06-2007 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
19-06-2007 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 70
20-06-2007 Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2009. 71
28-06-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 72
06-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh. 78
12-06-2007 Thông báo số 164/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2007. 80
28-06-2007 Thông báo số 181/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2007. 84
56,254,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner