"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 06 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, có tính đến năm 2020. 03
05-07-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2010 và những năm tiếp theo. 25
06-07-2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn Nghệ An. 37
16-07-2007 Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4; Điều 5; Điều 6 Chương II Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị tại Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh. 44
16-07-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
18-07-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
20-07-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 62
20-07-2007 Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2007 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tăng c¬ường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 71
02-08-2007 Quyết định số 2768/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Củng cố khu vực phòng thủ, tăng cường Quốc phòng, An ninh, góp phần phát triển kinh tế -xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. 82
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-07-2007 Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 98
18-07-2007 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 99
56,254,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner