"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 10 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-09-2007 Nghị quyết số 197/2007/NQ-HĐND v.v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 03
17-09-2007 Nghị quyết số 198/2007/NQ-HĐND v.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. 04
18-09-2007 Nghị quyết số 199/2007/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010. 05
18-09-2007 Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
18-09-2007 Nghị quyết số 201/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
18-09-2007 Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2007 Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
21-09-2007 Quyết định số 108/2007QĐ-UBND ban hành một số chính sách về dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 38
21-09-2007 Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh. 43
21-09-2007 Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 57
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-09-2007 Quyết định số 3718/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2004-2009. 86
25-09-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND v/v tổ chức thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 87
28-09-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 89
26-09-2007 Thông báo số 292/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2007. 92
56,253,928 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner