"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 27 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2007 Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
16-11-2007 Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. 05
22-11-2007 Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện, tỉnh Nghệ An. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2007 Quyết định số 4497/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: “Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2015”. 26
07-11-2007 Quyết định số 4508/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng một số loại công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 xây dựng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An. 49
21-11-2007 Quyết định số 4719/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. 54
22-11-2007 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2007. 104
19-11-2007 Thông báo số 374/TB-UBND kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 14 tháng 11 năm 2007. 106
56,253,407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner