"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2014 Ngày 21 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2014 Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND ban hành bổ sung danh mục khoáng sản bazan làm phụ gia xi măng vào bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
15-12-2014 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 05
16-12-2014 Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh. 13
18-12-2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND quy định mức bình quân diên tích đất sản xuất trên đại bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo QĐ số 755/QĐ-TTG. 15
19-12-2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận “xã, phường, thị trấn có thiết chế Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
19-12-2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Khối phố văn hoá” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
11-12-2014 Chỉ thị số 24/2014/CT-UBND đẩy mạnh công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2014 Quyết định số 6770/QĐ-UBND-GT điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông vận tải huyện Đô Lương đến năm 2020. 52
12-12-2014 Quyết định số 6980/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 53
15-12-2014 Quyết định số 7042/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 85
17-12-2014 Quyết định số 7090/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Giăng, tỉnh Nghệ An, đến năm 2030. 90
12-12-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2015. 98
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-12-2014 Quyết định số 6768/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Tùng STC). 101
01-12-2014 Quyết định số 6769/QĐ-UBND bổ nhiệm lại cán bộ, công chức (A Đức STC). 102
01-12-2014 Quyết định số 6779/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ, công chức (A. An Quỳ Hợp). 103
01-12-2014 Quyết định số 6788/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Hải STC). 104
09-12-2014 Quyết định số 6895/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Sơn Thanh tra tỉnh). 105
09-12-2014 Quyết định số 6906/QĐ-UBND điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Lập ban dân tộc). 106
10-12-2014 Quyết định số 6919/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 (A. Hiệp Hưng Nguyên). 107
55.634.309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner