"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2015 Ngày 18 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
02-12-2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
18-12-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2015 Quyết định số 5721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 36
11-12-2015 Quyết định số 5818/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025. 54
14-12-2015 Quyết định số 5837/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Nghệ An. 60
15-12-2015 Quyết định số 5880/QĐ-UBND về việc phê duyệtĐề án Nâng cao năng lực quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 70
03-12-2015 Chỉ thị số 18/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2016. 83
15-12-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 86
18-12-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 89
30-11-2015 Thông báo số 764/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2015. 93
55.634.955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner