"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2021 Ngày 20 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2021 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. 03
10-12-2021 Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An. 31
13-12-2021 Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND quyết định về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
14-12-2021 Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND quyết đinh về việc ban hành đơn giá nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 38
15-12-2021 Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND quyết định về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 76
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2021 Quyết định số 4501/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 80
24-11-2021 Chỉ thị số 41/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2022. 111
13-12-2021 Chỉ thị số 42/CT-UBND chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 115
55.632.876 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner