"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2023 Ngày 15 tháng 2 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2022 Quyết định số 71/2002/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
17-01-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND kéo dài thời gian thực hiện khoản 1 Điều 3 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
19-01-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. 29
31-01-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND quyết định bãi bỏ Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2023 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 43
05-01-2023 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021. 101
12-01-2023 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 129
03-02-2023 Thông báo số 67/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2023. 135
55.634.719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner