"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2023 Ngày 01 tháng 6 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2023 Quyết định số 935/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2030”. 03
07-04-2023 Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030. 10
24-04-2023 Quyết định số 1117/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025”. 22
08-05-2023 Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng “Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. 53
11-04-2023 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 63
27-04-2023 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu, Mùa năm 2023. 66
11-05-2023 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại. 70
19-05-2023 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. 75
27-04-2012 Thông báo số 292/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2023. 78
31-05-2023 Thông báo số 369/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2023. 86
55.634.789 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner