"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2023 Ngày 15 tháng 8 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
07-07-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
07-07-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh nghệ An. 16
07-07-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, chính sách thực hiện các đề án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành. 26
07-07-2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
07-07-2023 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiếu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36
07-07-2023 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 38
07-07-2023 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
07-07-2023 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
07-07-2023 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục để thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
07-07-2023 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
07-07-2023 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 68
07-07-2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 69
07-07-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương. 77
07-07-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Nghệ An. 81
55.635.024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner