"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2019 Ngày 10 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 05
12-12-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
12-12-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 28
12-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
12-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
12-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020. 37
12-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 40
12-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
12-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
12-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 55
10-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 56
10-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 57
12-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. 58
12-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 63
12-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 64
12-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An. 65
12-12-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017. 70
12-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 77
12-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). 100
12-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019. 103
12-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. 105
12-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 107
12-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 129
12-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII). 141
12-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 143
12-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 151
12-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”. 154
56,310,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner