"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2019 Ngày 15 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
30-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 05
01-02-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 8 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh. 07
19-02-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
19-02-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 11
05-03-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. 12
05-03-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
10-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. 14
22-01-2019 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. 18
24-01-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 24
31-01-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
22-02-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2019 Quyết định số 96/QĐ-UBND ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019. 38
26-02-2019 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nghệ An. 56
26-02-2019 Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An (sau khi được điều chỉnh). 69
26-02-2019 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Nghệ An. 74
12-03-2019 Quyết định số 729/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030. 85
56,309,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner