"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2019 Ngày 31 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
06-05-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND quy định về một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 09
14-05-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
14-05-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020. 20
17-05-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 25
28-05-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
28-05-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
29-05-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 70/2012/QĐ - UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành ban hành quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2019 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An. 76
31-05-2019 Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ An. 80
13-05-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh năm 2019. 84
56,309,505 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner