"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2019 Ngày 20 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 03
18-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 06
23-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. 15
31-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
01-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. 51
19-08-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 52
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2019 Quyết định số 2791/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 57
02-08-2019 Quyết định số 2970/QĐ-UBND phê duyệt đề cương Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 63
02-08-2019 Quyết định số 2973/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. 70
15-07-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 77
08-08-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2019. 92
08-08-2019 Thông báo số 482/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. 95
56,309,433 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner