"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2019 Ngày 01 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
10-09-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. 07
23-09-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2019 Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
30-09-2019 Quyết định số 3859/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2023. 40
30-08-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Năm học 2019 - 2020. 89
23-09-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An. 103
56,309,530 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner