"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 15 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
13-12-2012 Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
13-12-2012 Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2012 Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2013. 10
14-12-2012 Quyết định số 87/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2012. 16
14-12-2012 Quyết định số 88/2012/QĐ-UBND ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2013. 59
26-12-2012 Quyết định số 92A/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 64
03-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về công tác Thú y năm 2013. 71
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2012 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013. 75
13-12-2012 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. 79
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Quyết định số 5444/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013. 82
29-12-2012 Quyết định số 5495/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 91
06-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ năm 2013. 99
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-01-2013 Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 101
10-01-2013 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 102
56,188,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner