"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2013 Ngày 20 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2013 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
05-02-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2013 Quyết định số 445/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2013. 20
04-02-2013 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020. 31
04-02-2013 Quyết định số 494/QĐ-UBND.ĐTXD về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn đến năm 2020. 62
05-02-2013 Quyết định số 526/QĐ-UBND ban hành điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 70
06-02-2013 Quyết định số 565/QĐ-UBND-VX phê duyệt Đề án “Chống mù chữ - phổ cập giáo dục tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020”. 89
01-02-2013 Thông báo số 45/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2013. 98
56,188,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner