"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2013 Ngày 05 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
12-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo các Quyết định: số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 và số 10/2012/QĐ-UBND ngày 04 ngày 02 tháng 2012 của UBND tỉnh Nghệ An. 34
14-08-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 38
15-08-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
19-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 46
19-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 49
20-08-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND-VX về mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng. 62
22-08-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về mức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 64
28-08-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 66
23-08-2013 Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 68
23-08-2013 Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. 71
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2013 Quyết định số 3840/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 32/2005/CT.UB ngày 8/9/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cư¬ờng quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp. 77
31-08-2013 Quyết định số 3873/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch Dự án: Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Bùng giai đoạn 2013 - 2020. 79
07-08-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2013. 82
30-08-2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
26-08-2013 Thông báo số 398/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2013. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-08-2013 Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 95
13-08-2013 Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
17-08-2013 Quyết định số 3622/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
29-08-2013 Quyết định số 3810/QĐ-UBND về việc công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An. 98
29-08-2013 Quyết định số 3811/QĐ-UBND về việc công nhận chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An. 99
56,188,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner