"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2013 Ngày 24 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
10-10-2013 Chỉ thị số 25/2013/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
14-10-2013 Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2013. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2013 Quyết định số 4221/QĐ-UBND-VX về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2016. 18
26-09-2013 Quyết định số 4294/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án: Phát triển chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa tỉnh Nghệ An đến năm 2015. 24
27-09-2013 Quyết định số 4326/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương: Đề án thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Nghệ An. 30
02-10-2013 Quyết định số 4397QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
07-10-2013 Quyết định số 4531QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2030. 43
09-10-2013 Quyết định số 4597/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
14-10-2013 Quyết định số 4660/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013-2015. 72
15-10-2013 Quyết định số 4741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội I sang Trung tâm Cai nghiện tự nguyện. 78
14-10-2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND v/v Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 92
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-09-2013 Quyết định số 4218/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
07-10-2013 Quyết định số 4486/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
56,189,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner