"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2013 Ngày 19 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
12-11-2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh. 14
05-11-2013 Chỉ thị số 31/2013/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2013 Quyết định số 4600/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 35
29-10-2013 Quyết định số 5005/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
01-11-2013 Quyết định số 5177/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An. 51
01-11-2013 Quyết định số 5178/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. 57
07-11-2013 Quyết định số 5287/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. 64
22-10-2013 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - Việt Nam với các huyện Sầm Tớ, Mường Quắn thuộc tỉnh Hủa Phăn - Lào). 70
26-10-2013 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
28-10-2013 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị. 74
29-10-2013 Thông báo số 574/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2013. 76
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-10-2013 Quyết định số 4555/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 84
10-10-2013 Quyết định số 4568/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 85
01-11-2013 Quyết định số 5158/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
56,189,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner