"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 10 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2006 Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 03
13-12-2006 Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác bảo đảm trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
19-12-2006 Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2007. 21
19-12-2006 Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2007. 49
27-12-2006 Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010. 51
28-12-2006 Quyết định số 136/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất nông nghiệp, đất vườn ao liền đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2007. 60
28-12-2006 Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh năm 2007. 62
28-12-2006 Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2007. 65
28-12-2006 Quyết định số 139/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2007. 68
28-12-2006 Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2007. 71
28-12-2006 Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2007. 74
28-12-2006 Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2007. 77
28-12-2006 Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2007. 80
28-12-2006 Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2007. 83
28-12-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2007. 86
28-12-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc năm 2007. 89
28-12-2006 Quyết định số 147/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2007. 92
28-12-2006 Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn năm 2007. 95
28-12-2006 Quyết định số 149/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2007. 98
28-12-2006 Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2007. 101
28-12-2006 Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2007. 104
28-12-2006 Quyết định số 152/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2007. 107
28-12-2006 Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệptrên địa bàn huyện Con Cuông năm 2007. 110
28-12-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tương Dương năm 2007. 113
28-12-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn năm 2007. 116
28-12-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh về giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 119
28-12-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. 121
04-12-2006 Chỉ thị số 30/CT-UBND về một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 142
11-12-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 144
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2006 Thông báo số 411/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2006. 147
55,884,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner