"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2022 Ngày 06 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. 04
07-12-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. 05
09-12-2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 06
09-12-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn Ngân sách địa phương. 18
09-12-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2022. 52
09-12-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. 97
09-12-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 102
09-12-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 134
09-12-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 158
09-12-2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 163
09-12-2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. 177
09-12-2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020. 182
09-12-2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 187
09-12-2021 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 195
09-12-2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. 216
09-12-2021 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 220
09-12-2021 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 225
09-12-2021 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2020”. 228
09-12-2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyền đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 230
56,310,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner