"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 04 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2007 Quyết định số 150/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh năm 2008. 04
24-12-2007 Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2008. 07
24-12-2007 Quyết định số 152/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2008. 10
24-12-2007 Quyết định số 153/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2008. 13
24-12-2007 Quyết định số 154/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nam Đàn năm 2008. 16
24-12-2007 Quyết định số 155/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2008. 19
24-12-2007 Quyết định số 156/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn năm 2008. 22
24-12-2007 Quyết định số 157/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2008. 25
24-12-2007 Quyết định số 158/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2008. 28
24-12-2007 Quyết định số 159/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2008. 31
24-12-2007 Quyết định số 160/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2008. 34
24-12-2007 Quyết định số 161/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2008. 37
24-12-2007 Quyết định số 162/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc năm 2008. 40
24-12-2007 Quyết định số 163/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2008. 43
24-12-2007 Quyết định số 164/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tương Dương năm 2008. 46
24-12-2007 Quyết định số 165/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2008. 49
24-12-2007 Quyết định số 166/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2008. 52
24-12-2007 Quyết định số 167/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Con Cuông năm 2008. 55
24-12-2007 Quyết định số 168/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2008. 58
24-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND quy định đối tượng thu, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng Bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
31-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An. 65
31-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2015 và những năm tiếp theo. 69
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2008 Quyết định số 287/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 87
25-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về công tác Thú y năm 2008. 92
30-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 95
49,866,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner