"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 20 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 143/2007/QĐ-UBND ban hành các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2008. 03
04-02-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 26
04-02-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
29-02-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2008. 56
06-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
11-03-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2008. 58
12-03-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2006 tỉnh Nghệ An. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp và hiện đại hoá công tác đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An. 83
20-02-2008 Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/12/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. 86
14-03-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 93
26-02-2008 Thông báo số 61/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2008. 96
49,867,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner