"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 30 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-06-2008 Nghị quyết số 218/2008/NQ-HĐND về việc ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp. 05
18-06-2008 Nghị quyết số 219/2008/NQ-HĐND về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An. 10
18-06-2008 Nghị quyết số 220/2008/NQ-HĐND ban hành đối tượng, mức thu và chế độ thu quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
18-06-2008 Nghị quyết số 221/2008/NQ-HĐND ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
18-06-2008 Nghị quyết số 222/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 15
18-06-2008 Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị, đơn vị thực hiện hương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Nghệ An. 17
02-07-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh. 23
29-07-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Nghệ An. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2008 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành TW Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 36
30-06-2008 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương lập quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 45
03-07-2008 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. 48
11-07-2008 Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2008. 52
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-06-2008 Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 54
30-06-2008 Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2009. 55
30-06-2008 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2009. 56
07-07-2008 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2004 - 2009. 57
07-07-2008 Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 58
09-07-2008 Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. 59
09-07-2008 Quyết định số 2861/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. 60
01-07-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
04-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 63
11-07-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 70
26-06-2008 Thông báo số 209/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2008. 73
18-07-2008 Thông báo số 238/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. 85
25-07-2008 Thông báo số 248/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. 91
49,867,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner