"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13           Năm 2008 Ngày 01 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
03-09-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
05-09-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND v/v điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
10-09-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An. 20
26-09-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An Giai đoạn đến năm 2020. 31
26-09-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Nghệ An trong công tác Cải cách hành chính. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2008 Quyết định số 3588/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cấp nước sạch cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2020. 50
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-09-2008 Quyết định số 4155/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân. 92
24-09-2008 Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 96
25-09-2008 Quyết định số 4183/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
11-09-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 98
49,867,361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner