"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 14           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Nghệ An. 03
26-09-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
26-09-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ để thay thế, huỷ bỏ xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
29-09-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Nghệ An. 31
29-09-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điểm của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 40
02-10-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. 41
08-10-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
10-10-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 58
14-10-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2008 Quyết định số 4504/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 78
08-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2008. 81
26-09-2008 Thông báo số 308/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2008. 83
07-10-2008 Thông báo số 318/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 06 tháng 10 năm 2008. 93
49,867,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner