"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 05 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
05-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tối đa kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 07
05-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An. 09
05-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Nghệ An. 14
05-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y Nghệ An. 20
05-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Thực vật Nghệ An. 24
14-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 28
14-01-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến 2020. 31
14-01-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. 40
15-01-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành "Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An". 52
15-01-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An đến 2010. 58
16-01-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 62
16-01-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 63
16-01-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên Thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 66
16-01-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về chế độ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
20-01-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND bổ sung, sửa đổi một số nội dung Đề án xây dựng thiết chế Văn hoá - thông tin - thể thao đồng bộ và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở tỉnh Nghệ An thời kỳ 2002 - 2010. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2009 Quyết định số 42/QĐ-UBND-TM sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. 73
21-01-2009 Quyết định số 290/QĐ-UBND.ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến đầu tư năm 2009. 75
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-01-2009 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 106
14-01-2009 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 107
02-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 108
12-01-2009 Thông báo số 07/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2009. 111
49,888,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner