"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 14 + 15           Năm 2009 Ngày 01 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 03
01-07-2009 Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND về quản lý thu thuế Tài nguyên, phí Bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
06-07-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
14-07-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND /v ban hành Quy định thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
15-07-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 38
27-07-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
29-07-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2009 Quyết định số 3373/QĐ-UBND.VX về việc phê duyệt đề án Đẩy mạnh xã hội hội hoá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 65
27-07-2009 Quyết định số 3527/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tỉnh Nghệ An. 91
21-07-2009 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 94
23-07-2009 Thông báo số 252/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2009. 98
49,888,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner