"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 18 + 19           Năm 2009 Ngày 01 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công. 03
11-08-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
13-08-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
13-08-2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND về việc ban hành một số chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động. 14
13-08-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
25-08-2009 Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011. 25
27-08-2009 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. 29
24-08-2008 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2009 Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. 39
07-08-2009 Quyết định số 3837/QĐ-UBND về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp. 56
14-08-2009 Quyết định số 3984/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính Phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
24-08-2009 Quyết định số 4172/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2015". 72
27-08-2009 Thông báo số 296/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2009. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-08-2009 Quyết định số 3804/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2011. 95
07-08-2009 Quyết định số 3806/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2004-2011. 96
19-08-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2009. 97
49,888,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner