"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 20 + 21           Năm 2009 Ngày 01 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2009 Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
31-08-2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND /v ban hành chính sách hỗ trợ để thay thế, huỷ bỏ xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
01-09-2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh. 12
03-09-2009 Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà. 14
03-09-2009 Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 16
04-09-2009 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma tuý tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
04-09-2009 Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
04-09-2009 Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
04-09-2009 Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
05-09-2009 Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 33
09-09-2009 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND v/v điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công và trung tâm GDTX thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
09-09-2009 Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2009 Quyết định số 4448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề đến năm 2015 định hướng đến năm 2020. 49
04-09-2009 Quyết định số 4459/QĐ-UBND.NC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Nghệ An. 72
24-09-2009 Thông báo số 333/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2009. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-09-2009 Quyết định số 4828/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 93
24-09-2009 Quyết định số 4829/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 94
Văn phòng UBND tỉnh
20-08-2009 Quyết định số 10/QĐĐC-CB nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 266/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 Ban hành đối tượng mức thu, chế độ thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 95
49,887,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner