"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2010 Ngày 11 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2009 Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
11-12-2009 Quyết định số 111/2009/QĐ-UBND v/v Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
16-12-2009 Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
24-12-2009 Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nghệ An. 24
24-12-2009 Quyết định số 120/2009/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng mới nhà, vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
28-12-2009 Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 47
05-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 54
07-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 57
24-12-2009 Chỉ thị số 30/2009/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2009 Quyết định số 6564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Thái Hoà đến năm 2020. 66
18-12-2009 Quyết định số 6752/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Anh Sơn đến năm 2020. 78
25-12-2009 Quyết định số 6928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê nghề khai thác thủy sản đến năm 2015. 90
51,023,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner