"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2010 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-12-2009 Nghị quyết số 283/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010. 04
23-12-2009 Nghị quyết số 284/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. 11
23-12-2009 Nghị quyết số 285/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010. 13
23-12-2009 Nghị quyết số 286/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 25
23-12-2009 Nghị quyết số 287/2009/NQ-HĐND về việc thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 33
23-12-2009 Nghị quyết số 288/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 40
23-12-2009 Nghị quyết số 289/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Thành viên ban KT và NS HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 41
23-12-2009 Nghị quyết số 290/NQ-HĐND v/v cho đại biểu HĐND thôi giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 42
23-12-2009 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND v/v cho đại biểu HĐND thôi giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 43
23-12-2009 Nghị quyết số 292/NQ-HĐND v/v chấp nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hoá và Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 44
23-12-2009 Nghị quyết số 293/NQ-HĐND v/v chấp nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 45
23-12-2009 Nghị quyết số 294/NQ-HĐND v/v chấp nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 46
23-12-2009 Nghị quyết số 295/2009/NQ-HĐND về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã. 47
23-12-2009 Nghị quyết số 296/2009/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 49
23-12-2009 Nghị quyết số 297/2009/NQ-HĐND thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 50
23-12-2009 Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao. 53
23-12-2009 Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
23-12-2009 Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 20 ngày 12 tháng 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. 57
23-12-2009 Nghị quyết số 301/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. 60
23-12-2009 Nghị quyết số 302/2009/NQ-HĐND về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2010. 62
23-12-2009 Nghị quyết số 303/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. 65
23-12-2009 Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 67
23-12-2009 Nghị quyết số 305/2009/NQ-HĐND về đề án “Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An”. 70
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2009 Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Vinh. 80
31-12-2009 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 84
31-12-2009 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 88
31-12-2009 Quyết định số 126/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 92
31-12-2009 Quyết định số 127/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 96
51,023,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner