"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 18 + 19           Năm 2010 Ngày 15 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-02-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. 03
02-04-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
03-04-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
09-04-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ban hành quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2010 Quyết định số 1331/QĐ-UBND-NN về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản năm 2010, tỉnh Nghệ An. 61
06-04-2010 Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. 69
06-04-2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 77
14-04-2010 Quyết định số 1524/QĐ-UBND công bố lĩnh vực và bổ sung nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An. 83
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-04-2010 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 95
09-04-2010 Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 96
09-04-2010 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
09-04-2010 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 98
13-04-2010 Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
51,023,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner