"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 32 + 33           Năm 2010 Ngày 15 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 04
30-07-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Vinh. 33
30-07-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Yên Thành. 35
30-07-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đô Lương. 37
30-07-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 39
30-07-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 41
30-07-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Con Cuông. 43
30-07-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 45
30-07-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 47
30-07-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 49
30-07-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 51
30-07-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tương Dương. 53
02-08-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An. 55
03-08-2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực UBMTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản. 57
04-08-2010 Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 59
10-08-2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. 62
11-08-2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
12-08-2010 Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. 73
06-08-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 85
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2010 Quyết định số 3362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông Khuyến ngư huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. 88
10-08-2010 Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 95
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-08-2010 Quyết định số 3518/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2011. 102
11-08-2010 Quyết định số 3556/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 103
49,858,792 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner