"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 38 + 39           Năm 2010 Ngày 08 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2010 Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 04
11-09-2010 Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 05
24-09-2010 Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất Nghệ An. 24
05-10-2010 Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. 26
05-10-2010 Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND về việc quy định chính sách đối với công tác Phổ cập Giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
06-10-2010 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5 của "Quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. 31
06-10-2010 Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND về việc Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. 33
09-09-2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
10-09-2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 48
15-09-2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2010 Quyết định số 3879/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010- 2020. 55
15-09-2010 Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2005 đến năm 2010”. 60
05-10-2010 Quyết định số 4549/QĐ-UBND về việc bổ sung điểm dự án và thay thế một số thành viên tiểu ban quản lý dự án trồng rừng thay thế nương rẫy tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2015. 63
05-10-2010 Quyết định số 4563/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các cơ sở dạy nghề được hỗ trợ đầu tư theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". 66
05-10-2010 Quyết định số 4564/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2010 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 69
06-10-2010 Quyết định số 4570/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. 73
06-10-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2010. 90
27-09-2010 Thông báo số 304/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2010. 92
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-09-2010 Quyết định số 4122/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004 - 2011. 98
05-10-2010 Quyết định số 4565/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 99
49,859,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner