"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 19 + 20           Năm 2011 Ngày 23 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. 04
25-04-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. 09
04-05-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
05-05-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, vận hành sử dụng Hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh Nghệ An. 23
05-05-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất nông ngiệp tại thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An năm 2011. 27
19-04-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2011 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện chính sách đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH và Quyết định 09/QĐ-BYT. 34
20-04-2011 Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4975/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 41
25-04-2011 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 43
10-05-2011 Quyết định số 1554/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm các Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2015. 48
12-05-2011 Quyết định số 1576/QĐ-UBND v/v công bố bổ sung nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập ở tỉnh Nghệ An năm 2011. 55
16-05-2011 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011. 57
23-05-2011 Quyết định số 1796/QĐ-UBND-TM phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 76
28-04-2011 Thông báo số 148/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2011. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-05-2011 Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc công nhận chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nghệ An. 94
18-05-2011 Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 95
49,867,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner