"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 31 + 32           Năm 2011 Ngày 16 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
28-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05
28-07-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06
28-07-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 07
28-07-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 08
28-07-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 09
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016. 10
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 29
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012. 37
29-07-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 48
09-08-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 54
16-08-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động. 83
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2011 Quyết định số 2926/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương và Đề cương điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 85
09-08-2011 Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án: Điều tra hiện trạng môi trường lưu vực sông Cửa Tiền, sông Cấm, sông Thái, sông Mai Giang, Sông Dinh và sông Hiếu tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp khắc phục. 91
09-08-2011 Quyết định số 3106/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của ngành chăn nuôi gia súc tập trung tỉnh Nghệ An đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. 95
16-08-2011 Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc quy định mức học phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc đối tượng miễn học phí cư trú tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, xã thuộc huyện nghèo và xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn. 98
49,866,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner